Position:home>Badminton News> Guangzhou Asian Games the Chinese badminton team played in the main list of l
Guangzhou Asian Games the Chinese badminton team played in the main list of l
From;  Author:
The afternoon of Oct. 26 Beijing, Guangzhou Asian Games in Beijing, the Chinese sports delegation was formally established. The Chinese delegation participated in the Asian Games there were 1454 people, 977 athletes, average age 24 years, the largest of the 49-year-old, the most Small, 13-year-old, is the largest in the history session. Duan Shijie delegation, headed by Feng Jianzhong, deputy, Xiao Tian, Cai Zhenhua. The following is the badminton team list: Leader: Li Yongbo Deputy leader: Li Weiguo Translation: Nong Qunhua Doctors; Lee whole-heartedly Coach: Zhong Bo, Xia Xuanze, Zhang Ning, Zhang Jun, Chen Qiu, PAN Li, Tang Xianhu Athlete: Female: Lu Lan, Wang Xin, Wang Xian fitness, Jiang Yan Jiao, Yu Yang, Wang Li, Cheng Shu, Zhao Yunlei, Ma Jin, Tian Qing M: Lin Dan, Chen Jin, Bao Chunlai, Chen Long, Cai Yun, Fu Haifeng, Xu Chen, Guo Zhendong, He Hanbin, Zhang Nan